KVKK

Elazığ OSB, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereğince Verilerinizin İşlenmesi İle İlgili Bilgilendirme Sayfasıdır.

Elazığ OSB KVKK Bilgilendirme Sayfası

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KVKK GENEL AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Elazığ Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü “(Elazığ OSB)” tarafından hazırlanmıştır. Elazığ OSB olarak, kişisel verilerinizi KVKK ’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve verilerinizin korunması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız.

 

 1. İşlenen Kişisel Veriler
 • Kimlik (Ad Soyad, TC Kimlik No, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hali, anne baba adı, nüfus cüzdanı ve sürücü belgesi fotokopisi) · İletişim (E-posta adresi, adres bilgisi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon numarası) · Özlük (Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, izin bilgisi, askerlik bilgisi) · Hukuki İşlem (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler) · Müşteri İşlem (Fatura, senet, çek bilgileri) · Fiziksel mekân güvenliği (Güvenlik kamerası kayıtları) · İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri) · Risk Yönetimi (Risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler) · Finans (Fatura bilgileri, IBAN no/banka hesap numarası ve ödeme yapabilmek için gerekli olan bilgiler) · Mesleki Deneyim (Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, kurum ve unvan bilgisi) · Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf/video kaydı) · Sağlık Bilgileri (Kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, sağlık raporları) · Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Adli sicil kaydı bilgileri) · Biyometrik Veri (Çalışanlar-Parmak izi)

 

 1. Kişisel Veri İşlemede İlkeler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Kimlik ve iletişim bilgileri, sağlık verileri kişisel veriye örnek olarak verilebilir. Kişisel verileriniz aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde işlenmektedir.

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma · Doğru ve güncel olma · Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme · İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma · İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Elazığ OSB tarafından toplanan kişisel verileriniz · Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi · Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi · Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi · Çalışan Memnuniyeti Ve Bağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi · Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi · Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi · Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi · Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi · Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi · Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi · Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi · Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi · Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini · Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi · Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi · İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi · İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi · İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması · İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi · İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi · İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi · İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi · Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi · Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi · Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi · Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi · Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi · Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi · Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi · Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi · Tanıtım Süreçlerinin Yürütülmesi · Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi · Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi · Sosyal Sorumluluk Ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi · Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi · Stratejik Planlama Faaliyetlerinin Yürütülmesi · Talep / Şikayetlerin Takibi · Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini · Ücret Politikasının Yürütülmesi · Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini · Yatırım Süreçlerinin Yürütülmesi · Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi · Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi · Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi · Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Elazığ OSB’ye iletmiş olduğunuz ya da Elazığ OSB tarafından elde edilen kişisel verileriz, özgeçmiş formları, bize vermiş olduğunuz CV, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden ve posta yoluyla ya da dijital olarak iletilen tebligat, mektup, dilekçeler, talep&şikayet bildirimleri, personel devam kayıt sistemi kapsamında alınan parmak izi, ödeme işlemleri ile topladığımız kişisel veriler, web sitesi ziyaretlerinden elde edilen veriler ve doldurulan formlar aracılığıyla, sözleşme gereği istenilen belgeler, iş ilişkisini yürütebilmek adına verilen belgeler, kayda alınan video ve görüntü aracılığıyla sözlü, basılı veya dijital yollarla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle(fiziksel veya elektronik ortam) veri toplanabilmektedir.

Hukuki Sebebi: · Kanunlarda açıkça öngörülmesi, · Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, · Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, · Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, · İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için, · Açık rızanın varlığı hukuki sebebine dayanarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarımı

Müdürlüğümüzde işlenen kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yurtiçinde; ilgili gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Bankalar, finans kuruluşları gibi), tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları (SGK, vergi daireleri gibi), yönetim kurulu üyeleri, denetçiler, danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü şahıslar ve sözleşmeli hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içi/yurt dışı kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz yurtdışında; sosyal medya şirketleri ile paylaşılmaktadır. Sosyal medya platformlarında ve web sitesinde paylaşılması durumunda yurtdışına aktarılmış sayılmaktadır.

 

 1. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesindeki Hakları

Kanunun “İlgili Kişinin Hakları’nı düzenleyen 11. maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak;

 1. a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanunun 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Talepleriniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. İşlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’inde belirtilen tarifedeki ücret alınabilir. Taleplerinizi Veri Sorumlusuna “Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” de anılan başvuru usulüne uygun dilekçenizi veya https://elazigosb.org.tr web sitemizde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak; Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı/Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:1 adresine ıslak imzalı olarak şahsen veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunma Kanunu uyarınca başvuru formuna ulaşmak için lütfen TIKLAYIN

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

 

Unvan:

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı

Adresi:

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:1

Telefon:

0 (424) 255 50 22

Faks:

0 (424) 255 10 05

E-mail:

info@elazigosb.org.tr

 

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı(‘Elazığ OSB’) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi gereğince, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak, kamera kaydı kişisel verilerinizi elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hâle getirme, sınıflandırma ya da kullanılması engellenme vb. şekillerde özenle işleyerek korumaktayız. Bu konuda, özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunmasına önem vermekteyiz. Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Bu bilinçle, veri sorumlusu sıfatıyla, gerekli bilgileri aşağıda sunmaktayız.

 1. İşlenecek Kişisel Veriler

Elazığ OSB idari binasında, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi binasında, OSB Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nde, Konferans Salonu’nda, Lojistik Merkezi’nde, Elazığ OSB A ve B girişlerinde, Elazığ OSB Camii’sinde ve Elaığ OSB’nin bazı faaliyet alanlarında bulunan kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü ve video kayıtları kişisel verileri toplanmaktadır.

 1. Kamera Kayıtlarının Elde Edilme Yöntemleri

Kamera kaydı kişisel verilerinizi, 2. maddede belirtilen belli konumlarda bulunan kameralar ile 7 gün 24 saat süre ile elde etmekteyiz.

Kişinin mahremiyetini, güvenlik amaçlarını aşan alanlarda(giyinme odaları, tuvaletler vb.) izlemeye tabi tutulmamaktadır.

 1. Kamera Kayıtlarının İşlenme Amacı

Kamere kayıtları kişisel verilerinizi:

 • Elazığ OSB faaliyet alanlarının güvenliğinin sağlanması, bina ve tesislere yapılan girişlerin kontrol edilebilmesi,
 • OSB imar planı hudutları içindeki alanın üzerinde bulunan taşınır veya taşınmaz mallar ile canlıların korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Hizmet kalitesini arttırmak,
 • Elazığ OSB ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin, katılımcıların ve ziyaretçilerin hukuki, ticari, teknik güvenliğinin sağlanması,
 • İş ilişkisinin ispatlanması, iş sağlığı ve güvenliği esaslarının uygulanabilmesi, kanunlardan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışma koşullarının belirlenmesi,

amacıyla sınırlı işlemekteyiz. Güvenlik kameralarının izleme alanları, izlenecek ekran sayısı ve ne zaman izleme yapılacağı, bu amaçlara ulaşmak için uygulanmaktadır.

 1. Kamera Kayıtlarının Aktarımı ve Korunması

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan yasal düzenlemeler ve diğer mevzuat düzenlemeleri uyarınca ve yine yukarıda açıklanan amaçlarla, idari ve teknik güvenlik önlemleri sağlanarak; Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Denetçiler ile gerekli olduğu hallerde ve sadece o konu ile sınırlı olmak kaydıyla paylaşabilmekteyiz. Kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılmaktadır. Kamera kaydı kişisel verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında ve Kanunun 5. Maddesinde düzenlenen “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”, “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 1. Kamera Kayıtlarının Güvenliği ve Saklanma Süresi

KVK Kanunu’nun 12. Maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır. Kamere kayıtları 14 gün süre ile özenle saklanmakta ve otomatik olarak silinmektedir. Görüntülere yalnızca yetkili kişiler yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda ulaşabilmektedirler. Canlı kamera görüntülerini ise, Elazığ OSB Yöneticileri ve IT Sorumlusu izleyebilmektedir. Görüntü kayıtlarına ulaşan personellere gizlilik protokolü imzalatılarak, verileri saklayıp, koruyacaklarını taahhüt etmişlerdir. Personellere düzenli olarak eğitim verilmektedir. Kamera görüntülerine ait kayıtlar ayrı bir bölümde kilitli odada saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Kanunun 7. Maddesinin 1. Fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında, mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, 14 gün süre bitiminden sonra silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili kolluk kuvvetlerinin talebine bağlı olarak hukuki işlemin bitmesinden sonra(ilgili konu ile sınırlı olmak kaydıyla) on yıl saklanmaktadır.

 1. Kişisel Veri Sahibinin Talep Edebileceği Haklar

Kişisel veri sahibi olarak:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerle ilgili değişiklilerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

 1. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Talep Etme Yöntemleri

Kişisel verilerinizin işlenmesine ve korunmasına ilişkin detaylı bilgilere (https://elazigosb.org.tr) adresinde yer alan Elazığ OSB Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Haklarınızı kullanmaya yönelik başvurularınızı, “https://elazigosb.org.tr” adresinden ulaşacağınız Veri Sahibi Başvuru Formu’nu uygun şekilde doldurarak Elazığ OSB’ye ileterek yapabilirsiniz.

Talepler niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ilgili taraftan ücret talep edilebilir.

 

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi

Yönetim Kurulu Başkanlığı

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı(‘Elazığ OSB’) olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”) uyarınca elde ettiğimiz veya sizlerin tarafımıza paylaşmış olduğunuz kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin işleme amacı ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işleneceğini ve aktarılacağını bu aydınlatma metni ile bildiriyoruz.

 

Unvan:

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı

Adresi:

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:1

Telefon:

0 (424) 255 50 22

Faks:

0 (424) 255 10 05

E-mail:

info@elazigosb.org.tr

 

Çalışan adaylarının: Kimlik, iletişim, adres, bize vermiş olduğunuz CV içeriğindeki kişisel verileriniz, fiziksel mekân güvenliği kapsamında güvenlik kamera görüntüleri, askerlik durumu, eğitim bilgileri, mesleki deneyim, sağlık bilgileri, aile bilgileri, fotoğraf, çalışma verileri, imza kişisel verilerinizi;

 • İşe alım başvuru, seçme, yerleştirme, iş sözleşmesi süreçleri başta olmak üzere Politika’da belirlenen amaçlara bağlı, Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlemekteyiz.
 • Saklama ve İmha Politikası’nda öngörülen süreler boyunca, gereken her türlü teknik ve idari tedbirler alarak özenle korumakta, başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde 6 ay içerisinde silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz.
 • Korumak için gerekli teknik ve idari güvenlik önlemleri almakta ve kontrolleri yapmaktayız.
 • Yukarıda belirlenen amaçlarla Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Denetçiler, Hizmet Alınan, İşbirliği Yapılan Kuruluşlar ile paylaşabilmekteyiz.

Elazığ OSB’de güvenlik, giriş ve çıkışların kontrol edilmesi amacıyla görüntülü kamera sistemleri bulunmakta, işyerinde geçirdiğiniz süre boyunca iç ve dış mekânlarda kayıt altına alınmakta, görüntü kayıt sistemlerini yöneticiler tarafından takip edilebilmektedir.

Haklarınız: Veri sorumlusuna başvurarak: Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Silmek ya da düzeltmek istediğiniz kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Söz konusu taleplerinizi Veri Sorumlusuna “Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” de anılan başvuru usulüne uygun dilekçenizi veya https://elazigosb.org.tr/‘de bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak; Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı / Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:1 adresine ıslak imzalı olarak şahsen veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz.

 

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı(‘Elazığ OSB’) tarafından işletilen (“https://elazigosb.org.tr/”) web sitesini ziyaret edenlerin (“Ziyaretçi”) kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası (“Politika”) ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

1.   Çerez nedir?

Ziyaret ettiğiniz web siteleri, bilgisayarınıza veya telefonunuza küçük bilgiler kaydedip, daha sonra aynı siteyi ziyaret ettiğinizde bu bilgileri okuyabilirler. Bu küçük bilgilerin kaydedildiği dosyalara çerez veya tanımlama bilgisi (İngilizcesi: cookie) denir. Çerezler genellikle internette gezinti deneyiminizi iyileştirmeye ve siteleri kişiselleştirmeye yarar. Örneğin bir siteye giriş yaparken “beni hatırla” seçeneğini işaretlerseniz o site, kullanıcı adınızı (veya özel bir kimlik numarasını) içeren bir çerezi tarayıcınıza kaydeder. Çerezleri yalnızca onları oluşturan site okuyabilir. Çerezin ne kadar süreyle saklanacağını da site belirler.

2.   Çerez Kullanımı

İnternet sitemizden (https://elazigosb.org.tr/) en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Cookie kullanıyoruz. Web sitemize giriş yaptığınız zaman sizlere, “Çerezleri Kabul Et” ve “Çerezleri Özelleştir” diye iki seçenek sunulmaktadır. “Çerezleri Kabul Et” seçeneğini seçtikten sonra Çerez’ler aktif olacaktır. “Çerezleri Özelleştir” seçeneğinde ise tarayıcı ayarlarına giderek Çerez’leri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Sonradan fikrinizi değiştirirseniz tarayıcınızın ayarlarından Cookie’leri her zaman silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede Çerez’ler kullanılmaya devam edecektir. Çerez’lerin hangi amaçla kullanıldığı ve ne kadar süre depolandığı aşağıda belirtilmektedir. Sitemizde yer alan servislerin kullanımı için bizimle doğrudan veya dolaylı olarak bazı bilgi ve veriler paylaşmaktasınız. Bu bilgiler siteyi ziyaret ettiğinizde elde ettiğimiz bilgilerdir. (IP ve tarayıcı bilgileri, gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi gibi veriler). Bilgi ve verilerinizi saklama konusunda azami özeni göstermekteyiz. Web sitemiz üzerinden elde ettiğimiz sunucumuzda depolanan Cookie verileriniz 3. parti kişiler ile paylaşılmamaktadır. Sitede bulunan harici hizmetler(bağlantılar ve linkler) tarafından depolanan Cookie verileriniz ise harici hizmetlerin sorumluluğundadır.

3.   Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Elazığ OSB tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

 • Elazığ OSB tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Elazığ OSB tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Elazığ OSB tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.

4.   Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, kanunen yetkili kamu kurumlarına Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir. Web sitesi üzerinden elde ettiğimiz verileriniz yurtdışına aktarılmamaktadır.

5.   Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitesi ziyaret edildiğinde toplanır.

Ayrıca web sitemizde bulunan formları doldurduğunuz ve tarafımıza ilettiğiniz;

İletişim Formu Aracılığı ile: Ad Soyad, Telefon Numarası, E-Posta Adresi ve İletisi,

Staj Başvuru Formu Aracılığı ile: Adı Soyadı, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Eğitim Bilgileri, Yetkinlik Verileri ve Sosyal Aktiviteleri hakkındaki bilgiler yöneticinin veriyi silmesine kadar sadece yöneticinin özel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yapıp görebileceği şekilde saklanmaktadır.

6.   Çerezlerin Kullanım Amacı

 • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
 • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek,
 • İnternet Sitesinin, Sizin ve Elazığ OSB’nin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

7.   Çerez Türleri

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler

(Persistent Cookies)

Kalıcı çerezler web sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir. Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

Teknik Çerezler

(Technical Cookies)

Teknik çerezler ile web sitesinin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Otantikasyon Çerezleri

(Authentication Cookies)

Ziyaretçiler, şifrelerini kullanarak internet sitesine giriş yapmaları durumunda, ziyaret ettiği her bir sayfada site kullanıcısı olduğu belirlenerek, her sayfada şifresini yeniden girmesi önlenir.

Flash Çerezleri

(Flash Cookies)

İnternet sitesinde yer alan görüntü veya ses içeriklerini etkinleştirmek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri

(Customization Cookies)

Kullanıcıların dil gibi tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir.

Analitik Çerezler

(Analytical Cookies)

Web sitesini ziyaret edenlerin sayıları, görüntülenen sayfaların tespiti, ziyaret saatleri, sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçları izleyen çerezlerdir.

8.   Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Çerez İsmi

Çerez Amacı

Çerez Tipi

Veri Yaşam Döngüsü

_ga

Bu çerez Google Analytics tarafından kullanılır. Tekin veya çoğul ziyaretçi sayısını hesaplamak için kullanır ayrıca Siteyi ziyaret eden bilgisayarların tekrar siteye giriş yapması durumunda açılış hızını etkileyen bir çerezdir. Herhangi bir veri depolama amacı yoktur.

Performans

2 yıl

YSC

İnternette gezinme oturumundaki isteklerin başka siteler değil, kullanıcı tarafından yapılmasını sağlar. Bu çerezler, kötü amaçlı sitelerin kullanıcının bilgisi olmadan kullanıcı adına hareket etmesini önler.

Güvenlik

Oturum sonlanıncaya kadar

9.   Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir. Çerezlerin nasıl yönetileceğini ve silineceğini yol göstermek amacıyla tarayıcıların kullanım detaylarının bulunduğu açıklamaları aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

 • Internet Explorer
 • Masaüstünü açın ve görev çubuğunda Internet Explorer simgesine dokunun veya tıklayın.
 • Araçlar düğmesine ve İnternet seçenekleri’ne dokunun veya tıklayın.
 • Gizlilik sekmesine dokunun veya tıklayın, ardından tüm tanımlama bilgilerini engellemek için Ayarlar’ın altında bulunan kaydırıcıyı yukarıya hareket ettirin ve Tamam düğmesine dokunun veya tıklayın.
 • Microsoft Edge
 • Microsoft Edge tarayıcınızın sağ üst köşesinden üç nokta işareti olan bölüme tıklayın ve Ayarlar bölümüne gelin.
 • Karşınıza gelen yeni pencereden Temizlenecek Öğeleri Seç dedikten sonra karşınıza gelen pencereden temizlemek istediğiniz bölümleri seçin.
 • Burada birçok bölüm bulunmaktadır. İstediğinizi seçerek temizleme işlemine başlayabilirsiniz.
 • Google Chrome
 • Bilgisayarınızda Chrome’u açın.
 • Sağ üstte Diğer Ayarlar’ı tıklayın.
 • Altta Gelişmiş’i tıklayın.
 • “Gizlilik ve güvenlik”in altında İçerik ayarları’nı tıklayın.
 • Çerezler’i tıklayın.
 • “Tüm çerezler ve site verileri”nin altında Web Sitesi’nin adını arayın.
 • Sitenin sağındaki Kaldır simgesini tıklayın.
 • Mozilla Firefox
 • Firefox Menü düğmesine tıklayın ve Seçenekler’i seçin.
 • Gizlilik ve Güvenlik panelini seçin ve Geçmiş bölümüne gidin.
 • Firefox ayarını geçmiş için özel ayarları kullansın olarak değiştirin.
 • Çerezleri göster… düğmesine tıklayın. Çerezler penceresi görünecektir.
 • Arama: alanına, çerezlerini silmek istediğiniz sitenin adını yazın. Aramanızla eşleşen çerezler görüntülenecektir.
 • Silmek istediğiniz çerez(ler)i seçip Seçilenleri sil düğmesine tıklayın.
 • Kapat düğmesine tıklayarak Çerezler penceresini kapatın. Sonra da about:preferences sayfasını kapatın.
 • Safari
 • Safari > Tercihler’i seçin.
 • Gizlilik öğesini tıklayın.
 • Web Sitesi Verilerini tıklayın.
 • Bir veya daha fazla web sitesi seçin ve sonra Sil veya Tümünü Sil’e tıklayın. Ziyaret ettiğiniz web sitelerinin geride bıraktığı tüm çerezli üçüncü parti yazılımlar aracılığıyla da silebilirsiniz.

10.    Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak;

 1. a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanunun 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’inde belirtilen tarifedeki ücret alınabilir.

Söz konusu taleplerinizi aşağıda sayılan yöntemlerden herhangi biri ile ve Veri Sorumlusuna “Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” de anılan başvuru usulüne uygun dilekçenizi veya https://elazigosb.org.tr/ web sitemizde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak;

 1. Okulumuzun elazigosb@hs04.kep.tr ’ye posta adresine kayıtlı elektronik posta(KEP) adresinizden güvenli elektronik imza ile imzalayarak,
 2. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı /Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:1 adresine ıslak imzalı olarak şahsen veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz.

 

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

 ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi(Eosb Osgb) olarak, kişisel verilerinizi, aşağıda bilgilerini verdiğimiz veri sorumlusu sıfatıyla, gizlilik ilkelerine bağlı ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun elde etmekte ve gizli tutmaktayız. Bu belge ile hizmet verdiğimiz müşterilerimize aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekteyiz.

Unvan:Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Ortak Sağlık Güvenlik Birimi
Adresi:Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5.Yol No:2 /ELAZIĞ
Telefon:0424 255 5021
E-mail:kvk@elazigosb.org.tr

İşlenen Kişisel Veriler

Adı soyadı, T.C. Kimlik No, Doğum Tarihi, İşe Giriş Tarihi, Eğitim durumu, İmza, Eğitim Durumu, Ek-2 İşe Giriş Periyodik Muayene Formu’na işlenen özel nitelikli kişisel veriler, Eosb Osgb ofisimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik kamera görüntüsü kişisel verisi ile diğer kişisel veriler.

Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Şekli

Kişisel verileriniz, Eosb Osgb tarafından sunulan; İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili faaliyetlerimiz çerçevesinde;

İş ilişkisinden dolayı talep etmiş olduğumuz çalışanlarınızın veya tedarikçilerinizin, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya kâğıt üzerindeki formlar aracılığıyla verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,

Hizmetlerimizi yürütebilmek amacıyla çalışanlarınızın veya tedarikçilerinizin, sözlü, yazılı, elektronik olarak veya kâğıt üzerindeki formlar aracılığıyla verdiğiniz bilgiler aracılığıyla,

Eosb Osgb ile ticari ilişki kurmak, teklif vermek/istemek gibi amaçlarla fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen kartvizit aracılığıyla,

İş başvurusu yapmak amaçlı fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik olarak verilen bilgiler veya iş bulma sitelerinden iletilen özgeçmişler veya web sitemizden doldurulan bilgi formları aracılığıyla,

toplanmaktadır.

Müşteri çalışanlarının kişisel verilerini hizmet gereği Eosb Osgb ile paylaşmaları için açık rıza alınması gerekiyorsa bu konuda sorumluluk müşteriye aittir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Amacı

Yürürlükte olan ISG kanunu hükümlerince yerine getirilmesi gereken İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri gereği kanunda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi,

Teknolojik anlamda iş süreçlerinin devamı için, hizmet verdiğimiz firmaların tüm çalışanlarının, müşterilerimizin, tedarikçi vb. kişi verilerinin, kurumsal kaynak planlama yazılımına kaydedilmesi ve işlenmesi,

Müşterilerimiz ile devam etmekte olan ticari ilişkilerin sürekliliği için gereken kayıtların alınması, müşteri ilişkilerinin devamının sağlanması,

Tüm müşteri verilerinin, mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için, kayıtların gerekli durumlarda işlenmesi veya saklanması,

Satın alma, satış ve satış sonrası hizmet süreçlerinin yürütülmesi,

Müşteri memnuniyetinin sağlanması ve taleplerin karşılanması,

İşyerlerimizin güvenliğinin sağlanması,

Eosb Osgb satış ve pazarlama aktiviteleri sırasında yapılmış ve yapılabilecek tanıtım, anket, reklam, pazar araştırması, pazarlama ve kampanyaların planlanması ve uygulanması, genel ve özel tekliflerin sunulması, KVKK’ nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, yukarıda açıklanmış yollarla veya diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza edilmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan amaçlarla kanun ve ilgili düzenlemeler kapsamında, veri aktarımı gereken durumlarda, sınırlı olmak kaydı ile aktarılmasını gerektiren sebeple sınırlı olmak kaydıyla, belli gizlilik anlaşması koşulları içerisinde yurt içindeki hizmetlerinden faydalanılan bilgi teknoloji, arşiv firması gibi hizmet sağlayıcılara ve iş birliği içerisinde olduğumuz diğer üçüncü tüzel kişilere, ayrıca yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve denetçilere aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesindeki Hakları

Kanunun “İlgili Kişinin Hakları’nı düzenleyen 11. maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak;

 1. a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 1. d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 2. e) Kanunun 7.nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 3. f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 4. g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Talepleriniz en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Taleplerinizi Veri Sorumlusuna “Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ” de anılan başvuru usulüne uygun dilekçenizi veya https://elazigosb.org.tr web sitemizde bulunan “Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurarak; Elazığ Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı/Elazığ Organize Sanayi Bölgesi 5. Yol No:2 adresine ıslak imzalı olarak şahsen veya noter kanalı ile gönderebilirsiniz.

ELAZIĞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ