Elektrik Hizmetleri

Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ED-OSB/1332-2/968 Lisans numarası ile 04.10.2007 tarihinden itibaren onaylı sınırları içinde faaliyet göstermek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreyle “OSB Elektrik Dağıtım Lisansı’’ almıştır. Elazığ OSB’nin elektrik ihtiyacı TEİAŞ’a ait EOSB 154/34,5kV indirici trafo merkezinden karşılanmaktadır. EOSB’un elektrik dağıtımı 34,5kV havai hat ve yer altı kablo şebekesi ile yapılmıştır. EOSB elektrik şebekesinin işletmesini, şebekede olabilecek arızaları minimumda tutacak şekilde kesintisiz ve kaliteli olarak katılımcısına elektrik enerjisi sunulmak üzere, OG-AG şebekesi, dağıtım – tevzi kabinleri ekipmanlarının periyodik bakımları ile ilave şebeke işlerini yaparak, katılımcısına 24 saat 365 gün kesintisiz hizmet verilmektedir.

Elazığ OSB’un kurulu gücü; trafo toplamı 50 MVA – çekilen fiili max. puant gücümüz  16 MW ‘dır.

Tüketim; aylık tüketim 4-5 milyon kWh arasında –  toplam tüketim 53.368.050 kWh’dır. (2011 yılı)

TEİAŞ 154/34,5 İndirici Merkezi; EOSB katılımcıları İletim şalt sahalarının dağıtım şirketinin kullanımındaki OG baralarına EOSB hattı ile bağlı 2 fiderden enerji almaktadır.

ELEKTRİK ABONELİĞİ İÇİN İSTENİLEN BELGELER

Şahıslar için (mal sahibi ise),
1. Tapu fotokopisi,
2. İkametgâh senedi
3. Vergi Levhası
4. T.C. Kimlik no’lu hüviyet fotokopisi
5. İlgili yere ait tesisat no’su
6. Varsa İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Veya Ruhsat Müracaat Belgesi

Şahıslar için (kiracı ise),
1. Kira kontratı
2. İkametgâh senedi
3. Vergi levhası
4. T.C. Kimlik no’lu hüviyet fotokopisi
5. İlgili yere ait tesisat no’su
6. Varsa İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Veya Ruhsat Müracaat Belgesi

Şirketler için, 
1. İmza sirküleri
2. Kaşe
3. Faaliyet belgesi
4. Ticaret sicil gazetesi
5. a-) Mal sahibi ise tapu fotokopisi
b-) Kiracı ise kira kontratı
6. T.C. Kimlik no’lu hüviyet fotokopisi
7. Yetkilinin ikametgâh senedi
8. a-) Vekil ise vekâletname
b-) Vekil ise T.C. Kimlik no’lu hüviyet fotokopisi
c-) Vekil ise vekilin ikametgâh senedi
9. Varsa İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Veya Ruhsat Müracaat Belgesi
10. Vergi levhası
11. Varsa Sanayi Sicil Belgesi