Haberler

2828 Sayılı Teşvik Programları Duyurusu

elazig osb

DUYURU

19/2/2014 tarihli ve 28918 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesi değiştirilmiş olup, anılan maddenin altıncı fıkrasında;

“Birinci fıkra kapsamına giren kişilerin özel sektörde çalıştırılmaları hâlinde, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesine göre ödenmesi gereken ve aynı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, kısa vadeli sigorta kolları primi ve genel sağlık sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı ile 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre ödenmesi gereken işsizlik sigortası primi, sigortalı ve işveren hissesinin tamamı sigortalının işe giriş tarihinden itibaren beş yıl süre ile Hazine tarafından karşılanır. Bu fıkra kapsamında sağlanan prim teşvikinden işverenler yararlanır ve Hazine tarafından işverene sağlanan sigortalı primi hissesi teşviki tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemez. Bu fıkra uyarınca teşvikten faydalanabilmek için Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde verilmesi ve Hazinece karşılanmayan primlerin yasal süresi içinde ödenmesi şarttır.”

hükmü yer almaktadır.

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun Ek 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan sigorta primi ve işsizlik sigortası primi teşvikinden yararlanılmasına ilişkin usul ve esaslar 15/2/2018 tarihli, 2018/7 sayılı Genelge ile açıklanmış olup, anılan fıkra kapsamında uygulanacak teşvikten yararlanılmasına imkan sağlayacak teşvik tanımlama programları işletime açılmıştır.

Söz konusu tanımlama programlarına sgk.gov.tr web adresi üzerinden “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüleri seçilerek erişilebilecektir.

Bahse konu ekran vasıtasıyla istihdamı sağlanan sigortalı için teşvik tanımlama işlemlerinin yapılmasının ardından e-bildirge programları üzerinden 02828 kanun numarasıseçilerek düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza verilmesi mümkün bulunmaktadır.

İşverenlerimize önemle duyurulur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir